NHDA en partners

 www.politie.nl

 

 

Een kwart van de mensen heeft wel eens het vermoeden gehad dat er ergens drugs wordt geproduceerd. De meeste mensen melden dit echter niet. Door het geven van voorlichting en het ontwikkelen van campagnes wil NHDA mensen bewust maken van de risico’s en de signalen en hen zo motiveren melding te doen bij de politie of Meld Misdaad Anoniem.

Samen met overige (overheids)partners maken we ons sterk voor een veilige samenleving.


NH Drugs Alert is een initiatief van samenwerkende (overheids)partners, waaronder gemeenten en politie, met medewerking van Meld Misdaad Anoniem. De doelstelling van NH Drugs Alert is om het bewustzijn rondom productielocaties van drugs te vergroten. NHDA is een project van het Programma Aanpak Ondermijning, onderdeel van Noord-Holland Samen Veilig.

 

 

Partners van NHDA in de aanpak van productielocaties drugs zijn (in alfabetische volgorde):

Bedankt

Je bericht is verzonden, we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Fout

Het formulier kon niet worden verzonden.

ANV Hollands Noorden werkt in de kop van Noord-Holland samen met boeren en vrijwilligers aan meer biodiversiteit op akker, grasland en erf. De bodem vormt de basis onder toekomstbestendige bedrijven en is de basis onder de natuur. Een gezonde bodem houdt water beter vast en is vruchtbaar. ANV Hollands Noorden beweegt mee met klimaatverandering en heeft oog voor economisch perspectief. ANV Hollands Noorden werkt samen met de Provincie en gemeenten en heeft onder andere een voorlichtingsfunctie.

anvhollandsnoorden.nl

In Noord-Holland werken 32 gemeenten samen met politie en het Openbaar Ministerie binnen het samenwerkingsverband Noord-Holland Samen Veilig (NH-SV). Handhavers van gemeenten kunnen signalen van synthetische drugsproductie waarnemen, registreren en melden. Ook pakken gemeenten meldingen van burgers op. De aanwezigheid van handhavers heeft ook een preventieve werking. Gemeenten zijn alert op het verstrekken van uitkeringen aan mensen die zich mogelijk bezighouden met synthetische drugs en melden dit aan OOV of de politie. Gemeenten kunnen panden controleren bij signalen over drugs op basis van bijvoorbeeld BRP-inschrijving, woningwet, huisvestingswet, of participatiewet. Bij overtreding kunnen gemeenten een pand sluiten en (opruim)kosten verhalen op de overtreder. Gemeenten zorgen voor bestuurlijke weerbaarheid, zodat voorkomen wordt dat ambtenaren en bestuurders zich inmengen met synthetische drugscriminelen.

De Federatie Particulier Grondbezit is dé vereniging voor particuliere eigenaren van grond in Nederland: landbouwgrond, bos- en natuurterreinen, oude en nieuwe landgoederen. De leden zijn verantwoordelijk voor ca. 200.000 hectare en leveren daarmee een belangrijke maatschappelijke bijdrage aan voedselvoorziening, cultuurhistorie, natuurbeheer en recreatiemogelijkheden. De FPG bundelt hun krachten en staat voor belangenbehartiging, een sterk netwerk en kennisdeling.

www.grondbezit.nl/voorpagina-fpg.html

HISWA-RECRON ondersteunt, verbindt en promoot haar leden: watersportbedrijven en recreatiebedrijven in Nederland. Als ondernemersorganisatie behartigt HISWA-RECRON de belangen van deze bedrijven op regionaal, nationaal en internationaal niveau. Bij belangrijke veranderingen in de omgeving zit HISWA-RECRON aan tafel namens en vaak met de ondernemers.

www.hiswarecron.nl

In de eenheid Noord-Holland zijn twee waterschappen actief: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Hoogheemraadschap Rijnland. Waterschappen zijn onder andere verantwoordelijk voor de kwaliteit en het kwaliteitsbeheer van al het oppervlaktewater dat niet tot de Rijkswateren behoort. Waterschappen kunnen bekijken welke plaatsen aangesloten zijn op betreffende afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI’s). Zo kunnen waterschappen door waargenomen dampen, verstoringen of pieken in de AWZI terug redeneren in welk gebied geloosd is. Zo kan ook een productielocatie aan het licht komen. Lozingen van synthetisch drugsafval in het riool kunnen de werking van de rioolwaterzuiveringsinstallaties verstoren. Waterschappen kunnen deze signalen zien en moeten vervolgens zorg dragen voor goedwerkende installaties. Watersysteembeheerders of toezichthouders/handhavers kunnen dumpingen of andere verdachte omstandigheden signaleren en bestrijden (dreigende) verontreiniging van het oppervlaktewater. Zij kunnen maatregelen nemen om de gevolgen van lozingen of dumpingen voor het milieu te beperken, als zij eigenaar zijn van een locatie waar afval is gevonden.

 

www.hhnk.nl

De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging is dé belangenbehartiger van jagers, voorjagers en wildbeheereenheden in Nederland. Zij komen op voor de belangen van haar leden door organisaties, politici en het Nederlandse publiek te voorzien van achtergrondinformatie en gegevens over de jacht en door samenwerking op belangrijke thema’s.

 

www.jagersvereniging.nl/wbe/noord-holland

Landschap Noord-Holland beheert 96 gebieden van in totaal ruim 4.500 hectare. Landschap Noord-Holland monitort deze gebieden voortdurend en past de inrichting en het beheer aan als dat de natuur ten goede komt. Waar mogelijk worden gronden aangekocht die omgevormd worden tot natuurgebieden. Landschap Noord-Holland helpt gemeenten, provincie, natuurorganisaties, boeren en particulieren om hun terreinen natuurvriendelijk te beheren en adviseert over slimme inrichting van waterbuffers, vergroening van infrastructuur, stad en een gezond waterpeil in de polders.

 

www.landschapnoordholland.nl

Liander is een Nederlands nutsbedrijf, dat het midden- en laagspanningselektriciteitsnet en het hoge en lagedruk gasnet in een deel van Nederland beheert. Bij het controleren van het elektriciteitsverbruik hebben zij een ogen en oren-functie en kunnen ze verdachte omstandigheden melden bij de politie. Liander kan ter plaatse gaan bij een productielocatie om de elektriciteit uit te meten, om na te gaan of er sprake is van fraude, manipulatie, vernieling van de meter of diefstal van energie. Zij doen bij constatering daarvan aangifte en kunnen een naheffing opleggen. Door de elektriciteit af te sluiten wordt op korte termijn voorkomen dat het pand (opnieuw) voor de drugsproductie gebruikt wordt.

 

www.liander.nl/consument

Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland is een Nederlandse ondernemers- en werkgeversorganisatie voor akkerbouwers en tuinbouwers en vertegenwoordigt vanuit die rol ‘de boeren’ als verhuurder/eigenaar. LTO heeft een rol in het vergroten van de bewustwording van boeren in Noord-Holland en hen zo weerbaarder te maken tegen benadering door criminelen.

 

www.lto.nl

Natuurmonumenten is de vereniging voor mensen met hart voor de natuur. Natuurmonumenten beschermt natuurgebieden, waardevolle landschappen en cultureel erfgoed. Natuurmonumenten heeft ruim 760.000 leden en donateurs. Natuurmonumenten zorgt voor meer dan 100.000 hectare natuur in Nederland. Natuurmonumenten maakt zich sterk voor de natuur die nog over is. En voor de nieuwe natuur die er nog gaat komen in Nederland.

 

www.natuurmonumenten.nl

De NVWA draagt zorg voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. De NVWA kan toezicht houden op (en het controleren van) agrarische bedrijven waar mogelijk signalen van een productielocatie te vinden zijn. NVWA kan gemeenten en omgevingsdiensten adviseren hoe om te gaan met verontreinigde mest. Daarnaast kan NVWA zorgdragen voor de gewassen, als verontreinigde mest is uitgereden op het land (grasland of akkerbouwgrond), om te voorkomen dat het afval uiteindelijk in het voedsel van mensen terecht kan komen.

www.nvwa.nl

Omgevingsdiensten voeren namens de provincies en gemeenten de wettelijke milieutaken uit. Ze zijn gespecialiseerd in milieutoezicht en -handhaving op het gebied van veiligheid, lucht, geluid, energie, afval en bodem. Sommige omgevingsdiensten hebben nog extra taken, zoals bouw- en woningtoezicht. Vanuit hun toezichttaak verrichten ze bij (potentiële) inrichtingen – dat wil zeggen bedrijven - controles uit of houden ze toezicht in het buitengebied. Het kan per gemeente verschillen welke taken een omgevingsdienst heeft. Bij gedumpt afval of een productielocatie kan de omgevingsdienst adviseren over het afvoeren van stoffen en wanneer er sprake is van bodemverontreiniging (nazorg).

 

www.odnhn.nl

Omgevingsdiensten voeren namens de provincies en gemeenten de wettelijke milieutaken uit. Ze zijn gespecialiseerd in milieutoezicht en -handhaving op het gebied van veiligheid, lucht, geluid, energie, afval en bodem. Sommige omgevingsdiensten hebben nog extra taken, zoals bouw- en woningtoezicht. Vanuit hun toezichttaak verrichten ze bij (potentiële) inrichtingen – dat wil zeggen bedrijven - controles uit of houden ze toezicht in het buitengebied. Het kan per gemeente verschillen welke taken een omgevingsdienst heeft. Bij gedumpt afval of een productielocatie kan de omgevingsdienst adviseren over het afvoeren van stoffen en wanneer er sprake is van bodemverontreiniging (nazorg).

odnzkg.nl

De politie bestaat onder andere uit tien regionale eenheden, waar Noord-Holland er één van is. Zij handhaven de openbare orde, sporen strafbare feiten op en verlenen hulp. De politie neemt meldingen aan van synthetische drugs(productie) en schakelt desgewenst de nodige partijen (intern en extern) in. Daarnaast spoort de politie de spelers, netwerken en opslag-, productie- en afzetlocaties op door onderzoek (financieel, strafrechtelijk). Het ontmantelen, ontruimen en laten ruimen van (gevaarlijke) goederen is ook een taak van de politie. Vervolgens kan de politie een ontnemingsrapport opstellen en een bestuurlijke rapportage maken voor de gemeente.

www.politie.nl

Provincies zijn verantwoordelijk voor verschillende beleidsterreinen, zoals ruimtelijke ordening, milieubescherming en cultuur. De provincie Noord-Holland kan mogelijke drugsproductie bij bedrijfscontroles signaleren, heeft wettig bevoegd gezag van afvalverwerkers en stortplaatsen en is verantwoordelijk voor het toezicht daarop (handhaving uitbesteed aan de omgevingsdienst) en kan subsidie verstrekken voor het (laten) opruimen van drugsafval door de grondeigenaar.

 

www.noord-holland.nl 

Drinkwaterbedrijven zorgen voor schoon drinkwater en voor onderhoud van de duingebieden in Noord-Holland. PWN bedient het grootste deel van Noord-Holland en levert drinkwater aan ruim 804.160 huishoudens, bedrijven en instellingen in de provincie. Doordat PWN aangesloten is bij het Drugsconvenant 2020- 2025 van Noord-Holland kunnen zij de deelnemende partijen op de hoogte brengen als ze misbruik van water (in relatie tot drugs) constateren. De andere partijen in het convenant kunnen PWN op de hoogte brengen van synthetische drugs. PWN kan een drugspand afsluiten van het water om zo op korte termijn te voorkomen dat het pand (opnieuw) voor de drugsproductie gebruikt wordt.

 

www.pwn.nl

Recreatieschap Noord-Holland ontwikkelt en beheert een aantrekkelijke groene omgeving voor veel verschillende mensen. Recreatieschap Noord-Holland zorgt voor mogelijkheden om te genieten van rust of vertier, door in- of ontspanning. Centraal daarbij staat een goede balans tussen natuur en recreatie die de totale kwaliteit van de omgeving ten goede komt.

 

www.recreatienoordholland.nl

Het Recreatieschap is een gemeenschappelijke regeling die voor de West-Friese gemeenten de belangen behartigt van openluchtrecreatie, natuur en landschap. Door het behouden, benutten en verbeteren van de kernkwaliteiten van landschap, natuur en recreatie is het Recreatieschap in staat om in te spelen op de eisen, wensen en vragen vanuit een veranderende maatschappij. Dit kan het Recreatieschap niet alleen. Het zoekt daarom verbinding met andere partijen, zowel binnen als buiten West-Friesland.

 

recreatieschapwestfriesland.nl

Sportvisserij Midwest Nederland doet in een kwart van Nederland de belangenbehartiging voor ruim 100 hengelsportverenigingen en daarmee zo’n 160.000 sportvissers. Sportvisserij werkt veel samen met overheids- en groene organisaties op het gebied van water- en visstandbeheer (waaronder loodvrij vissen), calamiteiten, welzijn van zowel mens als dier, controle- en handhaving en onderzoek.

www.sportvisserijmidwestnederland.nl

In Noord-Holland beheert Staatsbosbeheer bossen, veenweiden, duinlandschappen, forten, linies, buitenplaatsen, speelnatuur en stadsnatuur. We werken samen met provincie, gemeenten, overheden, agrariërs (pachters), Nationaal Park de Duinen van Texel en Nationaal Park Zuid-Kennemerland en (recreatie-) ondernemers. Maar ook met maatschappelijke organisaties, terreineigenaren en vrijwilligers.

www.staatsbosbeheer.nl

Bij wildbeheer eenheid Noord-Holland zijn 2175 jagers actief. Vooral de jacht op ganzen staat hier op de agenda. De combinatie van de grootste ganzenpopulatie van Nederland in de zomer en winter, met één van de grootste internationale luchthavens van Europa en een Greenport gericht op de agrarische sector is een bron van zorg. De schadeontwikkeling waar het gaat om ganzenschade aan landbouw is in deze provincie het grootst. De 1275 jagers die actief zijn bij afdeling Noord-Holland spelen een belangrijke rol op het gebied van natuurbeheer, terugdringing van de schade en dragen bij aan de vliegverkeersveiligheid.

Contact

Wilt u meer weten over NH Drugs Alert? Neemt u dan contact op via het contactformulier.

NH Drugs Alert bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarna worden de gegevens vernietigd.

- 'Oren en ogen' van Rijsenhout leren hoe je een drugslab herkent: "Anijs of aceton" - Speedmobiel in Meerwijk - Drugsemmers uitgedeeld in de Beemster - Speedmobiel Texel en Den Helder - Mogelijk grootste drugslab van Noord-Holland gevonden - ''Geleefd voor 10 maar het einde is nu onontkoombaar'' - Inzet Speedmobiel Monnickendam - Synthetisch drugslab aangetroffen in Den Helder - Politie vindt aanhanger met negen jerrycans in Wervershoof, mogelijk drugsafval - Celstraffen tot 8 jaar voor invoer van 1.122 kilo cocaïne via Amsterdamse haven - Niet drugskoks, maar verhuurder moet zelf zwaar verontreinigd pand opruimen in Didam - Gemeente treedt hard op: opnieuw twee drugspanden gesloten in Medemblik - Boer in vizier bendes - Drugslab in Medemblik blijkt grootschalige cocaïnewasserij vol chemicaliën - Vondst drugsafval Eemnes leidt tot vermoedelijk drugslab in Haarlem - Grote veiligheidscontrole aan de Jisperweg in de Beemster: ’We willen voorkomen dat schuren, loodsen en bedrijfsgebouwen gebruikt worden door criminelen’ - ‘War on drugs’ blijkt giga-dure en tijdrovende operatie: ‘Nul effect op coke-aanbod en -gebruik’ - Rotterdam start campagne tegen drugsgeweld: 'Jouw lijntje, zijn liquidatie' - ‘Mexicaanse crystal meth-koks in Nederland niet meer nodig’ - Nederland sluit deal met Colombia: grote slag voor drugsmaffia - Primeur voor Limburg: wietplantages gevonden dankzij zoektocht met satelliet - Meerdere drugslabs per maand opgerold in Noord-Holland: hoe herken je ze? - Tientallen kilo's drugs op boten: verstopplaats coffeeshops - Honkbalknuppel, messen en drugs aangetroffen in Sint Pancras na tip van inwoner - Voormalige voorman pakketdienst de cel in voor drugssmokkel: trolleys met drugs tijdens werk uit depot - Synthetisch drugslab ontmanteld in Enkhuizen - Wij willen dit in de ogen kijken - Column | Stop ondermijning - Eigenaren pand drugslab in Enkhuizen balen als een stekker. - Dit is wat we tot nu toe weten over opgerold drugslab in Enkhuizen. - Drugslab ontdekt in Enkhuizen, politie doet onderzoek - Illegale sigarettenfabriek in gemeente Haarlemmermeer opgerold: 10 aanhoudingen - Grondstof harddrugs in de ban: Eerder optreden tegen criminele structuren - Synthetisch drugslab aangetroffen in Wormer - Tienduizenden havenarbeiders Rotterdam gescreend op drugscriminaliteit - Minder hennepkwekerijen ontmanteld, politie vreest lagere meldingsbereidheid - Twee mannen aangehouden na dood van Kroaat op erf in Medemblik - Veiligheidscontrole in tuindersgebied Heemskerk - Minister neemt ZLTO-plan in strijd tegen drugsafval in overweging - Politie vindt bij toeval bijna 1000 kilo grondstof voor speed - Recherche kraakt opnieuw crimi-telefoons - Grootschalige drugslozingen kosten instanties bakken met geld. - Grootschalige controle buitengebied Den Helder - Douane vond vorig jaar bijna dubbel zoveel drugs in briefpost als jaar eerder - Geen grote overtredingen of misstanden ontdekt tijdens integrale controle buitengebieden gemeente Medemblik - Ruim 2000 liter drugsafval gedumpt in natuurgebied Het Twiske - ’Leermeester’ achter Brabantse drugslabs verdwijnt zeven jaar achter de tralies. - KRAAM NOORD-HOLLAND SAMEN VEILIG OP DICKENSMARKT IN MEDEMBLIK - 'Jongeren die drugs uit containers halen missen vaak het juiste rolmodel' - Het effect van drugsafval op kwaliteit drinkwater heeft meer aandacht nodig - 'Ingeluisde Enkhuizer chauffeur (55) coketransport getapt door politie' - Drugscriminaliteit en ondermijning zitten echt overal in de Zaanstreek, ziet de politie - Legalisering drugs is wensdenken - Crimineel vermogen harder aangepakt - Wietexperiment opnieuw uitgesteld, start nu gepland in 2024 - Brand in Westknollendam waarschijnlijk veroorzaakt door een drugslab - Drugslab aangetroffen na brand Westknollendam - Voorkom crimineel gebruik van je bedrijfspand - Drugslab aangetroffen na brand Westknollendam - Dode in drugslab Zaandam is 44-jarige Amstelvener - Lichaam gevonden bij ontdekking drugslab op industrieterrein in Zaandam - Model huurovereenkomst en extra bepalingen model huurovereenkomst - Studenten Nova-college gewaarschuwd voor criminelen - Publiek Private Samenwerking Zaanstreek-Waterland dd 5 juli 2022 - Juttersmarkt in Den Helder - Drugslab herkennen op weekmarkt in Wormer - XTC geur op de braderie in Uitgeest - Bekende crimineel Sjaak B. opgepakt in Rijsenhout - Drugslab ontploft in schuur: dode en zwaargewonde - Satellietbeelden, elektronische neuzen en toekomstvoorspellingen - Website Gemeente Hollands Kroon - Integrale Actiedag 15 maart 2022 - Koggenland - Productiemiddelen voor drugs aangetroffen. - Daar zit een luchtje aan - XTC geur in Anna Paulowna - Dinsdag 8 maart 2022 - Integrale Actiedag in Hollands Kroon - Partijen bundelen krachten in aanpak drugsproductie buitengebied. - Ruiken aan een XTC lab op het Europaplein in Volendam. - Ontdek de geur van een XTC productielocatie! - Daar zit een luchtje aan... - Herken jij de geur van een XTC-lab? - Partijen werken samen in bestrijding drugsproductie buitengebied - Politie en gemeente voeren gesprekken rond dumpplekken Hoofddorp - "Het drugsprobleem is de laatste jaren enorm uit de hand gelopen. Zo werd in Nederland in 2017 voor minimaal 18,9 miljard euro aan XTC en Speed geproduceerd." - Vreemde Geuren - onderzoek naar meldingsbereidheid in Zaanstad - Onderzoek wijst uit: drugsproductie Noord-Holland groter dan gedacht - Gemeente Haarlemmermeer huur- en verhuur bedrijfspanden - Meld Misdaad Anoniem - De Land- en Tuinbouw Organisatie over criminaliteit in het buitengebied - Designerdrug 3-MMC komt op lijst verboden middelen - Enorme stijging anonieme tips over Zaanse drugspanden en handel. - Leegstaande loodsen trekken criminelen aan. Wat als je iets verdachts ziet? - NH Drugsalert bittere pil voor drugslabs - Video verhuren bedrijfspand - Politie hackt berichten: jarenlange celstraf dreigt voor 'aardige' MDMA-brouwers - Drugslabs en kilo's crystal meth ontdekt in Wervershoof en Enkhuizen. - Drugslab aangetroffen in Oostzaan. - Politie stuit op grote hoeveelheid drugsafval Slootdorp - West-Friesland heeft verschillende bedrijventerreinen waar criminelen vrij spel hebben. - Twee aanhoudingen vanwege drugsproductie in Heemskerk - Tientallen wapens en veel drugsafval in onttakeld drugslab Someren - Gedumpte afvalzakken in de natuur bij Broek in Waterland bevatten drugsafval van wietplantage. - Breda - Een arrestatieteam van de politie hield dinsdagmiddag 15 december een 28-jarige man uit Oosterhout aan. - Groot drugsnetwerk opgerold in Noord-Holland: recordhoeveelheid ketamine aangetroffen - Wietplantage ontdekt in hotel tijdens onderzoek naar mensensmokkel. - Zeven aanhoudingen bij grote politie-inval vorige week - Inwoner Midwoud heeft 1000 hennepplanten in huis - Politie doet inval bij 'cokewasserij' in Hoofddorp - Drugslab Nijeveen was 'grootste cocainewasserij ooit' - Bijtende bende: drugsafval en milieuschade - Drugsconvenant november 2020 - Voorarrest van verdachten grote drugssmokkel verlengd - Gevonden chemicaliën in Breda waren bedoeld voor productie van dodelijke drug fentanyl - Woning aan de Schokkerlaan voor zes maanden gesloten - Actieweek tegen drugsketelbouwers - Politie hoopt met XTC vangst in Oudkarspel drugsnetwerk verder op te rollen - Weerbare boeren in een kwetsbaar gebied - Bus vol drugsvaten staat wekenlang onopgemerkt in woonwijk. - Grote dumping drugsafval in Brabants dorp - Politie ontdekt meer drugslabs dankzij gekraakte chatberichten criminelen - Kopstukken Mexicaans kartel in ons land gesignaleerd - Crystal meth in de polder... - Kwart van Nederlanders ziet drugsgebruik en drugshandel in eigen buurt - Drugscriminaliteit is niet altijd goed te herkennen - Politie ontmantelt een hennepplantage boven supermarkt Deen in Noord-Scharwoude - Meer drugsoverlast in Hillegom: 'Klanten zoeken dealers op straat op' - Politie neemt anderhalf miljoen euro cash in beslag bij drugsonderzoek - Patserbak en 'kleerkast' voor de deur - Criminelen zijn niet bang voor de politie als buurman - Eigenaren crystalmethlab vertrouwden bekende - Grootste Nederlandse cocainewasserij ooit aangetroffen in Drents Nijeveen - Drugspand aan Amperestraat op last van burgemeester een half jaar dicht - Twee woningen in Zaandam gaan op slot - Drie keer zoveel crystal meth-labs opgerold - Boerderij Drempt vol gif na vondst chrystal meth-lab, mogelijk miljoenen opruimkosten: ‘Dit kan gierend uit de klauwen lopen’ - Vondst van drugsafval in Halfweg leidt naar hennepkwekerij in Haarlem - 'Noord-Hollandse vissers betrokken bij opgerold harddrugslab in Heiloo' - Harddrugsproductie is hot in Noord-Holland met havens, Schiphol, Amsterdam en buitengebieden - XTC-campagne officieren van justitie valt in de prijzen - Velsense burgemeester Frank Dales: 'Ontmanteling van drugslab aan Industriestraat IJmuiden aardig succes bij bestrijding harddrugshandel' - Chemisch drugsafval gedumpt in de Zeevang - Politie ontdekt drugslab met 600.000 xtc-pillen in Westzaan - Provincie betaalt mee aan opruimen drugsafval - In beslag genomen drugs met straatwaarde van 8,5 miljoen euro getransporteerd vanaf politiedepot Haarlemse Waarderpolder - Miauw miauw drugslab opgerold in IJmuiden na anonieme tip - Een vat met 250 liter aceton aangetroffen in schuur in Callantsoog - Burgers nog terughoudend in melden van drugslabs - Drugslab op erf van Johan Timmermans - Dankzij een anonieme melding een drugslab opgerold in Berkhout - Drugslaboratoria ontmanteld in Akersloot en Heiloo - Een drugslab ontmanteld in Anna Paulowna